آماده سازی نماز خانه های مرکز

۲۳ مهر, ۱۳۹۷

نماز خانه های مرکز برای برگزاری نماز و عبادان خواهران و برادران مناسب با فصل سرما آماده سازی و بهینه شدند 

 نصب بخاری و افزایش  کتب  قرآن و ادعیه ،نصب بنرها و پوسترهای مناسب وبرگزاری نماز جماعت و… از دیگر اقدامات می باشد