کلیه دانشجویانی که در تابستان گذشته درس کارورزی داشته اند می بایست گزارش تکمیل شده درس کارورزی خود را روز جمعه مورخه ۱۳ مهرماه ۹۷ به استاد مربوطه تحویل نمایند

دیهی است عواقب تحویل ندادن گزارش  درس کارورزی بر عهده دانشجو خواهد بود[pb_builder]