دانشجویان ورزشکار دختر و پسر مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند متششکل از ۶ دختر و ۱۱ پسر در تاریخ های ۵ مرداد برای دختران و ۱۳ مرداد برای پسران به شهر کرد اعزام خواهند شد .

ورزشکاران پسر مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند در رشته های دو میدانی , کشتی آزاد ,شطرنج و تنیس روی میز شرکت خواهند نمود[pb_builder]