اقامه نماز جماعت و توزیع بروشور نماز

۲۸ مهر, ۱۳۹۷

به همت فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی بیارجمند و با مساعدت رئیس مرکز بیارجمند به امامت حاج آقا اشرفی از مدرسان مرکز و با استقبال دانشجئویان و مدرساننماز جماعت در نماز خانه مرکز برگزار گردید

در بین دو نماز ظهر و عصر بروشور “نماز چرا” طراحی شده توسط فرهنگی و دانشجویی مرکز در بین نمازگزاران توزیع گردید