ایستگاه صلواتی

ایستگاه صلواتی

به میمنیت ایام الله دهه مبارک فجر ایستگاه صلواتی در مرکز علمی کاربرید بیارجمند برفرار ئ در این مدت از مردم پرشور و انقلابی پذیرایی شد[pb_builder]