دانشچویان رشته های مدیریت امور اداری و حسابداری در قالب درس کاربینی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و شرکت سیمان بیارجمند بازدید کردند

در این بازدید که روز چهارشنبه از دانشگاه علوم پزشکی انجلم شد دانشجویان با سیستم های اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و نحوه گردش کار آشنا شدند در روز پنجشنبه هم دانشجویان از محل کارخانه سیمان بیارجمند بازدید کردند و نحوه اداره امور سهام و نرم افزارهای اداری و مالی موجود در پروژه اشنا شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [pb_builder]