بازدید دانشجویان رشته فناوری اطلاعات مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند از مرکز مخابرات نواب شاهرود

در این بازدید ۸ ساعته که روز دو شنبه هفته جاری در راستای درس کاربینی توسط آقای مهندس رضائیان برگزار شد دانشجویان رشته فناوری اطلاعات مرکز بیارجمند از مرکز مخابرات نواب شاهرود بازدید نموده و با مراحل کار مخابراتی و زیر ساختهای آن آشنا شدند