بازدید رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت کشور‎ از مرکز بیارجمند

بازدید رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت کشور‎ از مرکز بیارجمند

در این دیدار ابتدا آقای کاظم زاده رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند ضمن خوش آمد گویی به  ارائه گزارشی از فعالیتها و پیشرفتها پرداختند , سپس شهردار محترم بیارجمند و اعضای محترم شورای شهر(هیات امنا دانشگاه ) بیارجمند  به ایشان خوش آمد گفتند و در انتهای اقای دکتر مردانی رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت کشور به تببین اهداف و برنامه های آینده مراکز علمی کاربردی منتسب به وزارت کشور پرداختند و در پایان جلسه آقای کاظم زاده رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند در سمت خود ابقا شدند

 

 

 [pb_builder]