دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات بمنظور اشنایی با محیط کار واقعی از مرکز مخابرات شاهرود بازدید کردند

در این بازدید که اقای مهندس سلیمانی مدرس درس کاربینی دانشجویان را همراهی می کرد دانشجویان با قطعات سخت اافزاری و فضاهای نگهداری آن آشنا شدند

همچنین دانشجویان روز بعد از مرکز کامپیوتر دانشگاه  صنعتی شاهرود بازدید کردند و با محیط واقعی کار در دانشگاه اشنا شدند

[pb_builder]