برنامه امتحانی ترم تابستان مرکز آمکوزش علمی کاربردی شهرداری بیارجمند

 

ردیف رشته نام درس روز تاریخ ساعت استاد
۱ اموراداری مدیریت رفتار سازمانی سه شنبه ۶/۳ ۱۶ احمدی
۲ اموراداری زبان تخصصی جمعه ۶/۶ ۹ غریب
۳ اموراداری اصول حسابداری پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ غریب
۴ اموراداری سیستم های انبار داری پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ علی آبادی
۵ تمام گروه ها فارسی پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ سعیدی پور
۶ حسابداری کاردانی ریاضی پیش جمعه ۶/۶ ۹ عباسی
۷ حسابداری کاردانی روش های آماری سه شنبه ۶/۳ ۱۶ عباسی
۸ حسابداری کاردانی ریاضیات وکاربرد آن در حسابداری جمعه ۶/۶ ۹ عباسی
۹ حسابداری کاردانی حسابداری مالیاتی پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ باقری مراد علی
۱۰ حسابداری کاردانی حسابداری بهای تمام شده ۱ پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ غریب
۱۱ حسابداری کاردانی اصول حسابرسی پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ غریب
۱۲ حسابداری کاردانی حسابداری مالیاتی سه شنبه ۶/۳ ۱۶ باقری مراد علی
۱۳ حسابداری کارشناسی مدیریت بانکداری و بیمه سه شنبه ۶/۳ ۱۶ باقری مراد علی
۱۴ حسابداری کارشناسی مدیریت مالی پیشرفته سه شنبه ۶/۳ ۱۶ باقری مراد علی
۱۵ حسابداری کارشناسی زبان تخصصی ۲ پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ غریب
۱۶ حسابداری کارشناسی کاربرد استانداردهای حسابداری پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ غریب
۱۷ حسابداری کارشناسی تاریخ تحلیلی صدر اسلام جمعه ۶/۶ ۹ عباس نژآد
۱۸ حقوق کاردانی اصول فقه ۱ سه شنبه ۶/۳ ۱۶ رحیمی
۱۹ حقوق کاردانی قواعد فقه سه شنبه ۶/۳ ۱۶ رحیمی
۲۰ حقوق کاردانی حقوق جزای عمومی ۱ پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ رحیمی
۲۱ حقوق کاردانی حقوق مدنی ۴ پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ رحیمی
۲۲ حقوق کاردانی آیین دادرسی مدنی ۲ جمعه ۶/۶ ۹ باقری امیر
۲۳ حقوق کاردانی حقوق املاک ۱ پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ باقری امیر
۲۴ حقوق کاردانی حقوق اداری ۱ پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ باقری امیر
۲۵ حقوق کاردانی قواعد فقه سه شنبه ۶/۳ ۱۶ باقری امیر
۲۶ حقوق کاردانی زبان پیش جمعه ۶/۶ ۹ دهقانیان
۲۷ حقوق کارشناسی حقوق جزای اختصاصی ۱ سه شنبه ۶/۳ ۱۶ رحیمی
۲۸ حقوق کارشناسی متون فقه ۳ ( میراث) پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ رحیمی
۲۹ حقوق کارشناسی ورزش ۱ جمعه ۶/۶ ۹ حسن کریمی
۳۰ روابط عمومی کاردانی حقوق فرهنگی رسانه ای سه شنبه ۶/۳ ۱۶ رحیمی
۳۱ روابط عمومی کاردانی نظرسنجی سه شنبه ۶/۳ ۱۶ احمدی
۳۲ روابط عمومی کاردانی اصول سرپرستی سه شنبه ۶/۳ ۱۶ احمدی
۳۳ روابط عمومی کاردانی وبلاگ نویسی پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ سلیمانی
۳۴ روابط عمومی کاردانی کارافرینی پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ قلیچی
۳۵ روابط عمومی کاردانی تربیت بدنی جمعه ۶/۶ ۹ علی باقر ی
۳۶ روابط عمومی کاردانی اصول سخنوری پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ مقیمی
۳۷ روابط عمومی کارشناسی شیوه های اقناع و تبلیغ سه شنبه ۶/۳ ۱۶ رفعتی
۳۸ روابط عمومی کارشناسی شبکه های اجتماعی جمعه ۶/۶ ۹ رفعتی
۳۹ روابط عمومی کارشناسی نظریه های ارتباط جمعی پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ رفعتی
۴۰ روابط عمومی کارشناسی برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی سه شنبه ۶/۳ ۱۶ باقری مراد علی
۴۱ روابط عمومی کارشناسی اصول فنون مذاکره پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ ابراهیمی
۴۲ فناوری اطلاعات کاردانی برنامه نویسی مقدماتی سه شنبه ۶/۳ ۱۶ عجم زمانی
۴۳ فناوری اطلاعات کارشناسی کاربرد فناوری اطلاعات در امور فرهنگی پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ سلیمانی
۴۴ فناوری اطلاعات کارشناسی کنترل پروژه سه شنبه ۶/۳ ۱۶ سلیمانی
۴۵ فناوری اطلاعات کارشناسی ارگونومی کار با کامپیوتر پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ رضائیان
۴۶ فناوری اطلاعات کارشناسی ریاضیات گسسته سه شنبه ۶/۳ ۱۶ نادعلی
۴۷ فناوری اطلاعات کارشناسی ریاضیات مهندسی پنج شنبه ۶/۵ ۱۶ نادعلی
۴۸ فناوری اطلاعات کارشناسی کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل سه شنبه ۶/۳ ۱۶ عجم زمانی

[pb_builder]