احتراما تقویم بازه زمانی تعیین شده برای بررسی درخواست های مذکور تقدیم حضور می گردد.

درخواست دانشجو                  ۱ الی ۱۳ مرداد ماه ۹۶

مراکز آموزش                         ۱ الی ۲۰ مرداد ماه ۹۶

واحد های استانی                  ۱ الی ۲۷ مرداد ماه ۹۶

ستاد                                  ۱ مرداد ماه الی ۷ شهریور ماه ۹۶[pb_builder]