آدرس دفتر اداری: شاهرود – بیارجمند-روبروی درمانگاه – مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند

آدرس تلگرام:bruast@

شماره تماس : ۷-۰۲۳۳۲۶۷۴۰۶۶

شماره فکس:۰۲۳۳۲۶۷۴۳۴۵