قابل توجه دانشجویان گرامی:

عذای این هفته چلو مرغ با نوشابه به مبلغ ۴۰۰۰ تومان می باشد