قابل توجه دانشجویان گرامی:

عذای این هفته چلو گوشت با نوشابه به مبلغ ۴۰۰۰ تومان می باشد