قابل توجه دانشجویان گرامی:

بدلیل برگزاری جشنواره غذایی در این هفته , و تقارن هفته های بعد با امتحانات تا شروع ترم جدید فروش ژتون نداریم