کلیه دانشجویان متقاضی خروج از کشور برای حضور در مراسم معنوی روز اربعین حسینی (دارای نعافیت تحصیلی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا ) می توانند مشروط به ثبت درخواست خروج از کشور در سامانه اینترنتی مرتبط در بازه زمانی هفتم شهریور ماه ۱۳۹۸ لغایت سوم آبان ماه ۱۳۹۸ بدون نیاز به اخذ وثیقه و ضمانت نامه بانکی ، مجوز خروج از کشور اخذ نمایند[pb_builder]