اساتید و دانشجویان گرامی می توانند از طریق لینک زیر مجموعه قوانین و مقررات آموزشی جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی را دریافت کنند.

مجموعه قوانین و مقرراتCapture