معرفی کتابها

 • درس مدنی 6 استاد باقری 

  • کتاب حقوق مدنی , درسهایی از عقود معین دکتر کاتوزیان جلد 1 تا صفحه 12

  درس مدنی 5 استاد باقری

  • کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفایی و اسداله امامی تا صفحه 150

  درس مدنی 1 استاد باقری

  • کتاب حقوق مدنی 1و 2 دکتر حبیب اله طاهری تا صفحه 160

   درس کلیات حقوق  استاد باقری 

  • کتاب حقوق مدنی , درسهایی از عقود معین دکتر کاتوزیان جلد 1 تا صفحه 12

  درس ادله اثبات دعوی

  •  متاب ادله اثبات دعوی دکتر سید جلال الدین مدنی تا صفحه 200
 • درس اجرای مفاد استاد رحیمی 

  • آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب سال ٨٧
  • مطالعه قانون
  • و مطالعه بخش اجراي مفاد اسناد رسمي كتاب حقوق ثبت اقاي غلامرضا اشرفي