۱۱ شعبان ولادت جوان برومند هاشمی، علی بن الحسین ملقب به علی اکبر است.
مولود پاک و مطهر امام حسین علیه السلام و لیلی بنت عامره که دنیا را عطرو بویی دیگر بخشید.
جوانی نستوه و پرامید و انسانی ستودنی و ماندگار.
او را در رفتار، کردار و ظاهر شبیه ترین افراد به پیامبر می دانستند، به گونه ای که امام حسین علیه السلام فرمود: هرگاه ما مشتاق دیدن پیامبر (ص) می شدیم به او می نگریستیم.
در سایه سار تربیت حسینی، سخاوت، شهامت، دیانت و ایثار را می آموزد و چنانکه بایسته است خود را مهیای مسئولیتهای بزرگ می سازد و چنان در این عرصه می درخشد که دشمنان هم بدان اذعان می کنند.

در واقعه عاشورا، علی اکبر، به وقت دانستن از رویای پدر و بشارت مرگ و بهشت، یأس به دل نیاورده و با اتکا به روحیه حق طلبش می فرماید: باکی نیست اگر برحق بمیرم.

و بنابر ادب و معرفت، انتساب به پیامبر صلی الله را بر امان گرفتن از بنی امیه ارجح می داند و پشتیبان و فدایی راه دوست می شود.
این جوان، محور حرکت است، جوانی پیشتاز و پیشگام، اولین نفریست که از میان هاشمیان اذن نبرد می طلبد.
در معرکه، جلوتر از دیگران در صحنه است، می جوشد و می خروشد و روح پرتپشی دارد که آرام نمی گیرد و در عین حال چون نسیم صبحگاهی، لطیف است.
جوان امروزی می تواند در نشیب و فرازهای دنیای کنونی و در خیزش و جنبشهای خود به این خاستگاه امید و انرژی و تقوا تاسی کند و همچون او با خودباوری و ایمان، توان خود را بر همگان به رخ بکشد.

جمال حضرت حق بی نقاب می آید
ز مشرق دلمان آفتاب می آید
به ربنای قنوتم جواب می آید
گل محمدی بوتراب می آید
خدا به خانه ی ارباب احمد آورده
بیا حسین که لیلا محمد آورده
رسیده تا که شود جلوه ی جلال حسین
جلال ذات خداوندی جمال حسین
علی اکبر آقا، بزرگ آل حسین
موذن پسر فاطمه، بلال حسین