قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

در نظر اسیت  کارگاه آموزشی یک روزه پیرامون ” خوداشتغالی و کارآفرینی” ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر مراکز علمی کاربردی استان سمنان راس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۷در محل مرکز علمی کاربردی زغالسنگ البرز شرقی شاهرود برگزار گردد