دانشجویانی که از طریق ثبت نام در سایت عتبات دانشگاهیان به عتبات مشرف شده اند می توانند با ارائه مستندات در صورت متاهل بودن مبلغ ۱۵ میلیون ریال و در صورت مجرد بو.دن مبلغ ۱۰ میلیون ریال وام دریافت نمایند

در غیر اینصورت با ارائه روادید ممهور به مهر خروج از کشور می توانند از وام زیارت عتبات به مبلغ ۷ میلیون ریال استفاده نمایند

برای ثبت نام به امور فرهنگی و دانشجویی مرکز مراجعه نمائید

مهلت ثبت نام تا ۲۰ اسفند ماه می باشد