تالبوی جدید مرکز در ساختمان جدید با همکاری پرسنل زحمتکش شهرداری بیارجمند در ورودی اصلی مذرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند تنصب گردید .

این تابلو پس از انتقال از محل سابق مرکز به ساختمان اصلی و بازسازی و تعویض بنر آن نصب گردید