نماز داتنشجویان

Browse News From Our Kindergarten
همایش ها
ویژ نامه ها

به همت فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی بیارجمند و با مساعدت رئیس مرکز بیارجمند به امامت حاج آقا اشرفی از مدرسان مرکز و با استقبال دانشجئویان و مدرساننماز جماعت در نماز خانه مرکز برگزار […]

ادامه مطلب