تکمیل ظرفیت و تمدید پذیرش دانشجو (مهر۹۷)

تکمیل ظرفیت و تمدید پذیرش دانشجو (مهر۹۷)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی و بنا به درخواست این دانشگاه و موافقت معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۲/۲۲/۱۷۸۳۰۵ مورخ  ۹۷/۷/۲۵ ثبت نام و پذیرش...

ادامه مطلب ...