• آخرین مهلت خرید ژتون هر هفته ساعت ۱۸ روز ۵شنبه همان هفته می باشد.

  • برای ثبت نام ژتون غذا از نرم افزار موبایل استفاده کنید