آخرین مهلت خرید ژتون  تا ساعت۱۸ روز پنجشنبه هر هفته  می باشد.

نهار همراه با ماست و نوشابه می باشد.

به هر نفر یک پرس و به شخص تحویل خواهد شد