آخرین مهلت خرید ژتون امتحانات تا ساعت۲۴ روز شنبه ۲۱ خرداد  می باشد.

نهار زمان امتحانات همراه با ماست و نوشابه می باشد.

نهار زمان امتحانات به هر نفر یک پرس و به شخص تحویل خواهد شد