قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از خدمات رفاهی

خوابگاه (رایگان)دربافت فرم تعهد خوابگاه

ایاب و ذهاب

سلف سرویس

کارت دانشجویی

بیمه دانشجویی

می باید حداکثر تا ۱۵ مهر ماه ۹۷ به آقای باقری مراجعه نمایند

تلفن تماس

۰۲۳-۳۲۶۷۴۰۶۶-۷ داخلی ۴

[pb_builder]