قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس طراح و برنامه نویس وب

سخنرانی رئیس مرکر در روز دانشجو

سپس آقای مهندس رضائیان ,رئیس مرکز برای خوش آمد گویی به مدعوین به جایگاه دعوت شدند. ایشان ضمن عرض تبریک این روز به دانشجویان گرامی ، دلیل نامگذاری این روز را توضیح داده  و توصیه هایی به دانشجویان داشتند. سپس توضیح مختصری در مورد ماهیت مراکز علمی کاربردی و همچنین عمکرد ۱۰ ساله مرکز ایراد نمودند.در پایان سخنرانی از خانواده دانشجوی مرحوم مرکز سینا شکاری بابت اهدای اعضای بدن فرزندشان تقدیر و تشکر نمودند.

ایشان در ادامه افزودند :ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﻬﺮداری ﺑﯿﺎرﺟﻤﻨﺪ در ﺳﺎل ۱۳۸۷ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺷﻬﺮدارو اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ وﻗﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۱۰ ﺳﺎل ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻣﺮﮐﺰی ﻓﻌﺎل ، ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ورزﺷﯽ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
آﻗﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎ دارای ۲۲۰ ﺗﻦ داﻧﺸﺠﻮ در دو ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق- ﺣﺴﺎﺑﺪاری- رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر دﻓﺘﺮی
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﮐﺎدﻣﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰ ﺗﻦ داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻐﻞ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

مطالب مرتبط

مراسم روز دانشجو

مراسم روز دانشجو

برگزاری مراسم روز دانشجو همراه با کرسی آزاد اندیشی و...

اجرای فنس کشی پارک تحقیقاتی مرکز

اجرای فنس کشی پارک تحقیقاتی مرکز

به همت و مساعدت شهرداری بیارجمند یک قطعه زمین به مساحت...

نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.