میلاد اسوه کریمان عالم بر همگان خجسته باد

میلاد اسوه کریمان عالم بر همگان خجسته باد

پیچیده در جامه سپیدی به چشمان پر از شوق پیامبر می نگریست که جبرییل از سوی پروردگار پیام تهنیت میلادش را آورد و نام زیبای "حسن" بر او نهاد. نیمه ی ماه رمضان، به وجودی نورانی آراسته گشت که کرمش...

ادامه مطلب ...