بازدید رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت کشور‎ از مرکز بیارجمند

بازدید رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت کشور‎ از مرکز بیارجمند در این دیدار ابتدا آقای کاظم زاده رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند ضمن خوش آمد گویی به  ارائه گزارشی از...

ادامه مطلب ...