بازدید کاربینی دانشجویان فناوری اطلاعات

دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات بمنظور اشنایی با محیط کار واقعی از مرکز مخابرات شاهرود بازدید کردند در این بازدید که اقای مهندس سلیمانی مدرس درس کاربینی دانشجویان را همراهی می کرد...

ادامه مطلب ...