جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود

جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود کاردانی و کارشناسی پنجشنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۱۰ صبح در محل سالن همایشهای شهرداری برگزار خواهد شد . حضور کلیه داتنشجویان در این جلسه الزامی می...

ادامه مطلب ...