فرماندار شهرستان شاهرود سخنران روز دانشجو

فرماندار شهرستان شاهرود سخنران روز دانشجو

روز دانشجو ,روز شجاعانی است که نشان دادند می توان با فکر و اندیشه کشورشان را نجات دهند . سخنران اصلی برنامه جناب آقای مهندس محمدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود ضمن تبریک به...

ادامه مطلب ...