نصب تابلوی جدید مرکز

نصب تابلوی جدید مرکز

تالبوی جدید مرکز در ساختمان جدید با همکاری پرسنل زحمتکش شهرداری بیارجمند در ورودی اصلی مذرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند تنصب گردید . این تابلو پس از انتقال از محل سابق مرکز به ساختمان...

ادامه مطلب ...