روز ایمنی در حمل و نقل گرامی باد

روز ایمنی در حمل و نقل گرامی باد

حمل و نقل از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد به شمار می رود که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و پایه مبادله های بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. از این رو بخش حمل و نقل را...

ادامه مطلب ...