دانشجوی بیارجمندی نایب رییس خانه مطبوعات استان سمنان شد

دانشجوی بیارجمندی نایب رییس خانه مطبوعات استان سمنان شد در انتخابات اخیر خانه مطبوعات استان سمنان، عباسعلی حسین پور دانشجوی کارشناسی روابط عمومی مرکز علمی و کاربردی شهرداری بیارجمند بعنوان...

ادامه مطلب ...