روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری

روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند حکیم ابوالفتح عمر بن ابراهیم معروف به خیام نیشابوری، ریاضی­دان و فیلسوف و طبیب مشهور ایران در اواخر...

ادامه مطلب ...