یک اردیبهشت روز جهانی بزرگداشت سعدی گرامی باد

یک اردیبهشت روز جهانی بزرگداشت سعدی گرامی باد

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را الها قادرا پروردگارا کریما منعما آمرزگارا چه باشد پادشاه پادشاهان اگر رحمت کنی مشتی گدا را خداوندا تو ایمان و شهادت عطا دادی...

ادامه مطلب ...