۲۴ آبان؛روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخوانی

۲۴ آبان؛روز کتابدار و هفته کتاب و کتابخوانی

  افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتابپایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها...

ادامه مطلب ...