عضویت دکتر محمد اخباری در کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو

عضویت دکتر محمد اخباری در کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در حکم انتصاب دکتر محمد اخباری آمده است: با توجه به سوابق و...

ادامه مطلب ...