بر آن گزیده ی یزدان، بر آن سراج منیر …

بر آن گزیده ی یزدان، بر آن سراج منیر …

بگو من از شما هیچ مزدی برای رسالتم نمی خواهم جز اینکه کسی بخواهد به سوی پروردگار خویش راهی برگزیند. مبعوث شد، برگزیده ای پاک که در برابر تمامی مصائب مسیر رسالتش، تنها خواستار هدایت امتش بود؛...

ادامه مطلب ...