جلسه با رئیس موسسه شهری و روستایی وزارت کشور

صبح امروز رئیس مرکز باتفاق حراست با خانم دکتر سجادی رئیس موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور دیدار کردند اخبار تکمیلی...

ادامه مطلب ...