قرارداد با مرکز نشر دانشگاهی جهت تأمین کتب

قرارداد با مرکز نشر دانشگاهی جهت تأمین کتب

دانشگاه جامع علمی کاربردی و مرکز نشر دانشگاهی با هدف تأمین کتاب های الکترونیک قرارداد همکاری منعقد کردند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، قرارداد همکاری بین دانشگاه جامع...

ادامه مطلب ...