آماده سازی نماز خانه های مرکز

آماده سازی نماز خانه های مرکز

نماز خانه های مرکز برای برگزاری نماز و عبادان خواهران و برادران مناسب با فصل سرما آماده سازی و بهینه شدند   نصب بخاری و افزایش  کتب  قرآن و ادعیه ،نصب بنرها و پوسترهای مناسب وبرگزاری نماز...

ادامه مطلب ...