اقامه نماز جماعت و توزیع بروشور نماز

اقامه نماز جماعت و توزیع بروشور نماز

به همت فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی بیارجمند و با مساعدت رئیس مرکز بیارجمند به امامت حاج آقا اشرفی از مدرسان مرکز و با استقبال دانشجئویان و مدرساننماز جماعت در نماز خانه مرکز برگزار...

ادامه مطلب ...