کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر در نظر اسیت  کارگاه آموزشی یک روزه پیرامون " خوداشتغالی و کارآفرینی" ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر مراکز علمی کاربردی استان سمنان راس ساعت ۹ صبح روز شنبه...

ادامه مطلب ...